Pļaviņu DM darbinieku bērnu eglīte 2015

28. decembr?, jau 6. gadu p?c k?rtas, SIA „P?avi?u DM” valdes priekšs?d?t?js Viktors Morevs sadarb?b? ar b?rnu centra ”Pepija” vad?t?ju Tatjanu un vi?as komandu r?ko P?avi?u DM egl?ti darbinieku b?rniem.

2015. gadu pavad?t un Jauno 2016. gadu sagaid?t b?rniem pal?dz?ja tr?s MINIONI – ap??m?gais Kevins, dump?gais Stjuarts un mazais Bobs. Ar b?rnu un vi?u vec?ku pal?dz?bu visi kop? izpild?j?m ban?nu uzdevumu, kuru b?rniem sar?p?ja pir?ti. Trijotnes piedz?vojumi un uzdevumu pild?šana noveda l?dz Salave?a sagaid?šanai. B?rni ar lielu prieku izsp?l?ja, izdzied?ja un izdejoja dejas kop? ar MINIONIEM un, satiekot Salaveci, nolas?ja dzejo?us, dzied?ja dziesmas un sa??ma gardas d?vanas!

Liels paldies Evai Lasmanei, Ivetai Krasti?ai, m?sdienu deju grupai „CRISTAL”, JIC „Ideja” br?vpr?t?gajiem jauniešiem un protams  SIA  „P?avi?u DM” valdes priekšs?d?t?jam Viktoram Morevam!