Godināšanas pasākums “JAUNATNES GADA BALVA” Pļaviņās

Godināšanas pasākums “JAUNATNES GADA BALVA” Pļaviņās

 

  1. gada rudenī tika uzsākts motivācijas un līdzdalības veicināšanas jaunatnes jomā projekts starpnovadu un starpinstitucionālā līmenī, kas nodrošina iespēju jauniešiem un jaunatnes jomā iesaistītajiem speciālistiem īstenot institucionālo sadarbību Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novadā un starp novadiem, veicina jauniešu līdzdalību novadu sabiedriskajā dzīvē, prasmju attīstību un kompetenču uzlabošanu, brīvprātības principu nostiprināšanu un izpratnes stiprināšanu par jaunatnes politikas īstenošanas instrumentiem novadu kopējās Jaunatnes politikas veidošanā.

 Šī projekta –  “Sveiks, kaimiņ!” (identifikācijas Nr. VP2020/1.2-4) – darba grupa turpina strādāt arī jaunizveidotajā Aizkraukles novadā saskaņā ar Jaunatnes starptautisko programmas aģentūras atbalstu  un Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu 2020. gadam “Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”.

Pēc projekta nolikuma izveidotā sistēma “Motivācijas un līdzdalības veicināšanai starpnovadu un starpinstitucionālā līmenī jaunatnes jomā”  motivē jauniešus aktīvi līdzdarboties vairāku jomu attīstīšanā savā pilsētā, pagastā, sniedzot iespēju iegūt vienu no nominācijām Godināšanas pasākumā “JAUNATNES GADA BALVA” dažādās jomās: brīvprātīgais darbs; jauniešu pilsoniskā līdzdalība; sadarbība ar institūcijām novada ietvaros;   jauniešu sadarbība starpnovadu līmenī;  jaunatnes politikas īstenošana; citas jauniešu iniciatīvas. 

  1. oktobrī Pļaviņās uz Daugavas dambja notika godināšanas pasākums jauniešiem, kuri ar savu piemēru un paveikto ir mainījuši savu un citu jauniešu ikdienu, aktīvi un brīvprātīgi iesaistījušies pasākumos.

Apbalvojumus saņēma:

*Jaunatnes gada balva 2021 “Brīvprātīgā darba komanda” – Annija Vīksna, Artjoms Zagorskis, Artūrs Parmons

*Jaunatnes gada balva 2021 “Idejas nesējs” – Keita Aizporiete

*Jaunatnes gada balva 2021 “Brīvprātīgā darba veicinātājs” – Sākumskolas

vecuma bērnu rotaļu un attīstības centra “Pepija” vadītāja Tatjana Zagorska-Udaļcova.

Var ar lepnumu teikt, ka mūsu pilsētā ir jaunieši, kuri labprāt un ar prieku piedalās brīvprātīgajā darbā. No visa sirds lepojamies  ar ikvienu jaunieti, kurš ir aktīvs un atsaucīgs! Liels PALDIES mūsu Pļaviņu jauniešiem par brīvprātīgā darba veikšanu, attīstot savas spējas un talantus, popularizējot savu dzīvesvietu un motivējot savus vienaudžus. Lai izdodas tā turpināt!

Liels paldies Pļaviņu kultūras centra darbiniecei Janīnai Krompānei  par rudenīgo noskaņu akcentēšanu noformējumā  un Mūzikas skolas direktorei Ditai Ārgulei, skolotājam Kārlim Strazdiņam un 1.klases audzēknim …… par muzikālo priekšnesumu pasākuma atklāšanā!

Sākumskolas vecuma bērnu rotaļu un attīstības centra “Pepija”

 vadītāja Tatjana Zagorska-Udaļcova.