Dokumenti

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA

Aizkraukles novada pašvaldība


 

PĻAVIŅU APVIENĪBAS PĀRVALDE

Reģ. Nr.90000074812

Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Aizkraukles nov., LV-5120, tālr. 65133054, 29299719, plavinas@aizkraukle.lv

 

APSTIPRINU

 Pļaviņu apvienības pārvaldes

vadītājs_________________

/Andris AMBAINIS/

Pļaviņās, 2024.gada__februārī

 

 2024. gada__.februārī                                                                                                                               Nr.1-1-12/24/__

 

Aizkraukles novada pašvaldības Pļaviņu apvienības pārvaldes

Sākumskolas vecuma bērnu rotaļu un attīstības centra „Pepija”

NOLIKUMS

 

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

 

1.1. Sākumskolas vecuma bērnu rotaļu un attīstības centrs “PEPIJA” (turpmāk tekstā – Centrs) ir Aizkraukles novada pašvaldības Pļaviņu apvienības pārvaldes (turpmāk tekstā – Pārvalde) struktūrvienība, kuras mērķis ir piedāvāt radošu un personību pilnveidojošu darbību sociālo un praktisko iemaņu un prasmju attīstībai un veicināt bērnu vispusīgu, radošu attīstību, sociālo problēmu risināšanu un integrēšanos sabiedrībā, sniegt sociālo, pedagoģisko un psiholoģisko palīdzību bērniem,  kā arī sociālā riska ģimenēm.

1.2. Centra juridiskā adrese – Daugavas iela 50, Pļaviņas, Aizkraukles novads LV – 5120.

1.3. Centra tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas normatīvie akti,  Aizkraukles novada pašvaldības un Pļaviņu apvienības pārvaldes nolikumi.  Darbība notiek saskaņā ar Sākumskolas vecuma bērnu rotaļu un attīstības Centra nolikumu ( turpmāk testā – Nolikums) un Centra Iekšējās kārtības noteikumiem. 

1.4. Centru  finansē Aizkraukles novada pašvaldība.

1.5. Bērnu centra apmeklējums un uzturēšanās tajā ir brīvprātīga un bez maksas.

1.6. Centra funkciju veikšanai Aizkraukles novada pašvaldība nodrošina atbilstošas telpas un materiālo bāzi.

1.7. Centram piešķirtie finanšu līdzekļi tiek izmantoti Centra darbības organizēšanai, Centra darbinieku un pieaicināto speciālistu izveidoto programmu īstenošanai, kā arī citiem pasākumiem atbilstoši Nolikumam.

1.8. Centrs  ir tiesīgs piesaistīt papildus finansējumu, realizējot projektus.

1.9. Centrs drīkst saņemt ziedojumus, dāvinājumus normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

1.10. Centrs ir tiesīgs izveidot savu simboliku (centra logo – PEPIJA).

 

2. CENTRA DARBĪBAS PAMATVIRZIENS UN UZDEVUMI

2.1. Centra darbības pamatvirziens ir radošu un personību pilnveidojošu pasākumu organizēšana,  sociālo un praktisko iemaņu un prasmju attīstību veicinoša darbība.

2.2. Centra galvenie uzdevumi:

2.2.1. Nodrošināt sākumskolas vecuma bērnu uzraudzību attīstību veicinošos apstākļos.

2.2.2. Nodrošināt bērniem drošu vidi brīvā laika pavadīšanai ārpus skolas.

2.2.3. Attīstīt bērnu sociālās prasmes.

2.2.4. Attīstīt bērnu radošās un fiziskās spējas, nodrošināt spēju izpaušanu aktīvā darbībā.

2.2.5.  Piedāvāt iespēju izmantot mūsdienīgas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. 

2.2.6. Veicināt apmeklētāju intelektuālo izaugsmi ar radošām nodarbībām, spēlēm un fiziskām aktivitātēm.

2.2.7. Veicināt dialogu un savstarpējo sapratni starp apmeklētājiem, vecākiem, Aizkraukles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām izglītības iestādēm un Bērnu tiesību aizsardzības institūcijām.

2.2.8. Piesaistīt brīvprātīgā darba veicējus – jauniešus.

2.2.9. Nepieciešamības gadījumā piesaistīt dažādus speciālistus –  psihologu, sociālos darbiniekus, bāriņtiesas locekļus, policiju u.c.

2.2.10. Popularizēt Centra darbību, regulāri sniedzot aktuālo informāciju, izvietojot to  Centra telpās pie ziņojumu stenda, Centra mājas lapā: http://pepijapn.garm.lv/ un  Centra sociālo tīklu platformā Facebook: https://www.facebook.com/groups/267769141931621/ u.c.

2.2.11. Veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu integrēšanos sabiedrībā.

 

 3.CENTRA DARBĪBAS ORGANIZĀCIJA

 

3.1. Centra pamatdarbība ir vērsta uz 7-12 gadīgu  skolēnu (turpmāk tekstā – Apmeklētāji) brīvā laika pavadīšanu, attīstot sociālās prasmes, radošās un fiziskās spējas, nodrošinot spēju izpaušanu aktīvā darbībā.

3.2. Centrs veicina Apmeklētāju intelektuālo izaugsmi ar radošajām nodarbībām, spēlēm un fiziskajām aktivitātēm.

3.3. Centra apmeklējumi nedrīkt tikt ierobežoti pēc apmeklētāju tautības, rases, materiālā stāvokļa, īpašajām  vajadzībām, t.sk. kustību traucējumiem vai vizuālajām atšķirībām.

3.4. Apmeklētājiem ir tiesības izmantot Centrā esošas spēles,  datorus,  iekārtas atbilstoši to funkcionālajiem mērķiem un ievērojot to lietošanas un drošības  noteikumus.

3.5. Apmeklētājiem ir tiesības izteikt priekšlikumus Centra turpmākai darbībai.

3.6. Apmeklētāju pienākums ir ievērot Centra Iekšējās kārtības noteikumus, uguns/elektrodrošības noteikumus un parakstīties žurnālā par to ievērošanu.

3.7. Apmeklētājiem ir tiesības plānot pasākumus, organizēt un vadīt, saskaņojot pasākuma norisi ar Centra vadītāju.

3.8. Centra darba laiku un Centra kārtības noteikumus izstrādā Centra vadītājs, apstiprina Pārvalde. Skolēnu  brīvdienās Centra vadītājs darba laiku drīkst mainīt, informāciju sniedzot Centra mājas lapā: http://pepijapn.garm.lv/ un   https://www.facebook.com/.

3.9. Centrs sadarbojas ar Pārvaldi un tās pakļautībā esošajām struktūrvienībām, izglītības un kultūras iestādēm,  nevalstiskajām organizācijām, biedrībām.

  • Centrs darba laiks ir noteikts Aizkraukles novada pašvaldības Pļaviņu apvienības pārvaldes darbinieku Iekšējās kārtības noteikumos, t.i. Centrs atvērts apmeklētājiem:

Pirmdienās – no plkst. 12:00 līdz 18:00;

Otrdienās – no plkst. 12:00 līdz 18:00;

Trešdienā no plkst. 12:00 līdz 18:00;

Ceturtdienās – no plkst. 12:00 līdz 18:00;

Piektdienās – no plkst. 12:00 līdz 18:00.

  • Ārpus Centra apmeklētājiem pieejamā laika Centra vadītāja veic organizatoriskus u.c. darbus amata kompetences ietvaros kopējā darba laika (40 stundas nedēļā) ietvaros.
  • Atsevišķos gadījumos Centrs tiek atvērts arī sestdienās, svētdienās, svētku dienās, ja tiek organizēti pasākumi, kas ir savlaicīgi ieplānoti un saskaņoti ar Centra vadītāju (projektu noslēguma un sadarbības pasākumi, sporta sacensības, talkas u.c.).

3.13. Apmeklētāji  Centru apmeklē no mācību stundām/nodarbībām brīvajā laikā.

3.14. Valstī noteiktajās brīvdienās Centrs ir slēgts. Pirmssvētku dienās Centra darba laiks tiek saīsināts par vienu stundu.

3.15. Centra darbu vada,  organizē, analizē un par paveiktā darba kvalitāti atbild Centra vadītājs.

3.16. Vadītāju darbā pieņem Aizkraukles novada pašvaldības Pļaviņu apvienības pārvalde.

3.17. Vadītājs pārstāv Centru valsts un pašvaldības iestādēs un sabiedriskajās organizācijās jautājumos, kas skar Centra darbību.

3.18. Centra vadītājam ir tiesības lūgt un saņemt informāciju, konsultācijas un palīdzību no Pļaviņu vidusskolas vadības, pedagogiem, Sociālā dienesta,  Bāriņtiesas, Pļaviņu apvienības pārvaldes  darbiniekiem un Aizkraukles novada domes deputātiem un  Labklājības ministrijas par tās kompetencē esošajiem jautājumiem. 

3.19. Centra pamatdarbības veikšanai Centra vadītājs ir tiesīgs slēgt saimnieciskos un sadarbības līgumus ar citām juridiskajām vai fiziskajām personām par summu, kas nepārsniedz EUR 1500 (viens tūkstotis pieci simti eiro, 00 centi), saskaņojot ar Pārvaldes  vadītāju.

3.20. Savu pilnvaru ietvaros Centra vadītājs patstāvīgi lemj par Centra intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu racionālu izlietošanu.

3.21. Pēc  Pārvaldes pieprasījuma Centra vadītājs sniedz ziņojumus, gada publisko pārskatu, atskaites par Centra darbību.

3.22. Centra vadītājs izstrādā un iesniedz Aizkraukles novada pašvaldības ekonomistei Centra budžeta projektu, realizē apstiprinātā budžeta izpildi, atbild par finansiāli saimniecisko darbību.

3.23. Centra vadītājs, sadarbībā ar darbiniekiem (brīvprātīgā darba veicējiem – Darbinieks/palīgs) un Centra apmeklētāju pārstāvjiem, plāno Centra darbību, veic nepieciešamās korekcijas, realizē darba plānu un par to informē Pārvaldes vadītāju.

3.24. Savas kompetences ietvaros Centra vadītājs risina jautājumus, kas saistīti ar priekšlikumu un sūdzību izskatīšanu.

3.25. Par Apmeklētāju drošību atbild Centra vadītājs.

              3.26. Centra vadītājs vai Darbinieks/palīgs, kas pārrauga konkrētas darba dienas aktivitātes, atbild par apmeklētāju disciplīnas ievērošanu.

3.27. Centra vadītājam ir tiesības un pienākums regulāri paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju.

3.28. Darbinieku skaitu Centrā nosaka Pārvalde.

              3.29. Darbinieku pienākumus un tiesības nosaka atbilstoši darbinieku amatu aprakstam, darba līgumam, Centra vadītāja norādījumiem.

3.30. Darbinieki veic audzināšanas un organizatoriskā darba funkcijas – ar Centra vadītāju un skolēniem izstrādā darbības vadlīnijas, projektus, nolikumus, pasākumu scenārijus, piedalās to realizēšanā, vadīšanā, analīzē.

3.31. Viesu apmeklējumi paredzēti Centra darba laikā, vēlama pieteikšanās pie Centra vadītāja.

3.32. Saskaņojot ar Centra vadītāju, ir iespējama Centra atvēršana ārpus darba laika.

3.33. Centrs var organizēt izglītojošus un radošus pasākumus bērnu vecākiem.

              3.34. Grāmatvedības uzskaiti veic Aizkraukles novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļa.

 

             4. CITI NOTEIKUMI

 

4.1. Ar darba drošības, ugunsdrošības, elektrodrošības, civilās aizsardzības instruktāžu Centra vadītājs un Darbinieki iepazīstas elektroniski interneta vietnē e- worksafety.meemo.tech.

              4.2.  Centrs savā darbībā ievēro sanitāri higiēniskās normas un noteikumus.

4.3.  Centra Nolikumu apstiprina Aizkraukles novada Pļaviņu apvienības pārvalde.

4.4. Grozījumus Nolikumā var veikt pēc Pārvaldes un Centra Vadītāja priekšlikuma. Grozījumus Nolikumā apstiprina Aizkraukles novada Pļaviņu apvienības pārvalde.

 

 

 

Sākumskolas vecuma

bērnu rotaļu un attīstības

centra „Pepija” vadītāja                                            Tatjana Zagorska-Udaļcova