Kārtības noteikumi

APSTIPRINĀTS

Ar Pļaviņu novada domes

25.03.2010. lēmumu Nr. 52,

Sēdes protokols nr.6

 

Pļaviņu novada

Sākumskolas vecuma bērnu rotaļu un attīstības centra kārtības noteikumi

 

Izdota saskaņā ar Pļaviņu novada

Sākumskolas vecuma bērnu rotaļu un attīstības

centra Nolikumu

Vispārīgie noteikumi

 1. Sākumskolas vecuma bērnu rotaļu un attīstības centrs ( turpmāk tekstā Centrs) ir paredzēts ikvienam Pļaviņu novada bērnam neatkarīgi no viņa tautības, dzimuma, sociālā statusa, reliģiskās piederības, invaliditātes.
 2. Ikvienam mērķa grupas bērnam tiek radīta iespēja aktīvi piedalīties aktivitātēs, saņemt visiem piedāvātus guvumus un informāciju sev piemērotā veidā.
 3. Noteikumi nosaka centra darba dienas organizāciju.
 4. Kārtības noteikumu ievērošana nodrošina apmeklētājiem drošību un viņu tiesību un pienākumu ievērošanu.
 5. Noteikumu ievērošana visiem ir obligāta.

Darba dienas organizācija

 1. Centru drīkst apmeklēt audzēkņi vecumā no 7 līdz 12 gadiem.
 2. Centrs nodrošina drošu vidi brīvā laika pavadīšanai ārpus skolas.
 3. Citi interesenti un viesi Centru drīkst apmeklēt darba laikā ( vēlams saskaņot ar Centra vadītāju) vai citā laikā pēc īpaša uzaicinājuma.
 4.  Centrs ir atvērts darba dienās no plkst. 12.00 – 18.00
 5. Centra vadītāja reģistrē katra bērna ierašanos un aiziešanu atsevišķā reģistrācijas žurnālā.
 6. Centra vadītāja organizē kopīgas nodarbības bērniem. Par nodarbību laikiem informācija tiek izvietota centra telpās informatīvajā stendā vai Pļaviņu novada pašvaldības mājas lapā un centra “Pepija” mājās lapā www.pepijapn.garm.lv 
 7. Centrs nenodrošina bērniem ēdināšanu.
 8. Centrs piedāvā bērniem radoši pavadīt laiku, izmantojot centrā esošās attīstošās spēles un rotaļlietas.
 9. Saskaņojot ar Centra vadītāju, īpašos gadījumos Centrs drīkst darboties arī sestdienās/svētdienās – pilsētas, valsts mēroga pasākumi, projektu noslēguma pasākumi, centrā reģistrētu audzēkņu izveidoti pasākumi.
 10. No plkst. 18.00 Centra telpu izmantošana apmeklētājiem liegta, izņemot īpašus gadījumus, kas saskaņoti ar Centra vadītāju.
 11. Centra darbinieki neatbild par apmeklētāju drošību ārpus darba laika un ārpus Centra telpām.
 12. Par apmeklētāju personīgajām mantām Centrā darbinieki neatbild.

Apmeklētāju tiesības

1. Tiesības uz nodrošinātu veselības un dzīvības aizsardzību iestādē.

2. Centra pakalpojumi apmeklētājiem ir bezmaksas.

3. Izteikt priekšlikumus centra vadītājai.

4. Saņemt informāciju par centrā organizētajām nodarbībām.

 

Apmeklētāju pienākumi

 1. Ierodoties Centrā, apmeklētāji reģistrējas pie vadītājas.
 2. Apmeklētājs savas virsdrēbes, somas, lietussargus novieto tiem paredzētā vietā.
 3. Centra apmeklētāji ievēro sabiedrībā pieņemtās ētikas normas gan savstarpējās attiecībās, gan attiecībās ar Centra personālu un viesiem.
 4. Centra apmeklētāji ievēro drošības instrukcijas- tehnoloģijās, rokdarbos un fiziskajās aktivitātēs.
 5. Apmeklētāji izmanto trenažierus „Sliedi” un „Tarzāns” tikai centra vadītājas klātbūtnē.
 6. Centra telpās ievēro ugunsdrošības noteikumus:

5.1 nelieto sērkociņus, šķiltavas;

5.2 nebojā elektrības slēdžus, vadus, elektroierīces u.c.

5.3 nekurina krāsnis, neatver krāsns durtiņas.

7.Centra apmeklētājiem ir pienākums centra telpās uzvesties pieklājīgi, neaizskart citu apmeklētāju cieņu, neradīt draudus savai un citu veselībai, drošībai.

 1. Centra apmeklētājiem aizliegts iespaidot vienam otru fiziski, lietot necenzētus, rupjus vārdus un izteicienus.
 2. Apmeklētājiem aizliegts ienest Centrā viegli uzliesmojošus un asus priekšmetus.
 3. Centra apmeklētāji bez atļaujas nedrīkst ņemt un izmantot apmeklētāju, centra darbinieku, viesu personīgās lietas.
 4. Apzinātas Centra inventāra bojāšanas gadījumā vainīgais sedz materiālo zaudējumu vai atjauno bojāto priekšmetu.
 5. Telefonu drīkst lietot tikai ar Centra vadītājas atļauju.
 6. Centra apmeklētāji ievēro kārtību un tīrību Centra teritorijā izveidoto ēku apkārtnē un Centra telpās .
 7. Apmeklētāji uzturas tikai Centra telpās, uzturēties ēkas citās telpās bez Centra vadītājas atļaujas kategoriski aizliegts.
 8. Darbojoties pie spēļu galdiem, izmantojot datorus, apmeklētāji ievēro izstrādātos noteikumus.
 9. Plkst. 17.55 Centra apmeklētāji pārtrauc darbības pie spēļu galdiem vai datoriem un sakārto savu darba vietu.
 10. Centra apmeklētāji ir atbildīgi par Centra piederošo telpu un inventāra saudzēšanu, uzturēšanu kārtībā, kā arī par savas darba vietas sakārtošanu ,no Centra aizejot.

 

Kārtība, kādā apmeklētāji tiek iepazīstināti ar kārtības noteikumiem

1. Centra vadītāja iepazīstina apmeklētājus ar centra kārtības noteikumiem, kad apmeklētājs pirmo reizi ierodas centrā.

2. Apmeklētāji parakstās par noteikumu ievērošanu atsevišķā žurnālā.

3. Iekšējās kārtības noteikumi tiek pārrunāti pēc nepieciešamības.

4. Kārtības noteikumi tiek izvietoti centra telpās apmeklētājiem redzamā vietā.

5.Apmeklētāju pārkāpumiem tiek ziņots vecākiem mutiski vai rakstveidā.

6.Kārtības noteikumu nepildīšanas gadījumā Centra darbinieki ir tiesīgi

apmeklētāju izraidīt, neielaist Centra telpās vai aizliegt apmeklēt Centru uz laiku,

ziņot par pārkāpumu pašvaldības policijai.

Pļaviņu novada

Sākumskolas vecuma bērnu rotaļu

un attīstības centra vadītāja T. Zagorska