Nolikums

Apstiprināts

Ar Pļaviņu novada domes

2010. gada 17. marta

Sēdes protokolu

Pļaviņu novada pašvaldības

Sākumskolas vecuma bērnu rotaļu un attīstības centra

NOLIKUMS

Izveidots pamatojoties uz likuma

„Par pašvaldībām”41. panta

pirmās daļas 2. punktu

  1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1.1. Sākumskolas vecuma bērnu rotaļu un attīstības centrs ( turpmāk tekstā Centrs) ir Pļaviņu novada domes (turpmāk tekstā Pašvaldība) struktūrvienība, kuras mērķis ir piedāvāt radošu un personību pilnveidojošu darbību sociālo un praktisko iemaņu un prasmju attīstībai un veicināt bērnu vispusīgu, radošu attīstību, sociālo problēmu risināšanu un integrēšanos sabiedrībā, sniegt sociālo, pedagoģisko un psiholoģisko palīdzību bērniem, kas nāk no sociālā riska ģimenēm.

1.2. Centra juridiskā adrese – Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, LV – 5120, Pļaviņu novads. Faktiskā adrese – Daugavas iela 50, Pļaviņas, Pļaviņu novads LV – 5120.

1.3. Centra tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas likumdošana, Pašvaldības lēmumi; darbība notiek saskaņā ar sākumskolas vecuma bērnu rotaļu un attīstības Centra nolikumu ( turpmāk testā Nolikums) un Centra kārtības noteikumiem.

1.4. Centru finansē Pašvaldība.

1.5. Centra funkciju veikšanai Pašvaldība nodrošina atbilstošas telpas un materiālo bāzi.

1.6. Centram piešķirtie finanšu līdzekļi tiek izmantoti Centra darbības organizēšanai, Centra darbinieku un pieaicināto speciālistu izveidoto programmu īstenošanai, kā arī citiem pasākumiem atbilstoši Nolikumam.

1.7. Centrs ir tiesīgs piesaistīt papildus finansējumu, realizējot projektus.

1.8. Centrs drīkst saņemt ziedojumus, dāvinājumus likumā paredzētā kārtībā.

1.9. Centrs ir tiesīgs izveidot savu simboliku.

1.10. Centrs drīkst sniegt maksas pakalpojumus, tarifus nosaka Pašvaldība. Ieņēmumu izlietojumu nosaka Centra vadītāja.

  1. CENTRA DARBĪBAS PAMATVIRZIENS UN UZDEVUMI

2.1. Centra darbības pamatvirziens ir bērnu rotaļu un attīstošā darbība.

2.2. Centra galvenie uzdevumi:

2.31. Nodrošināt sākumskolas vecuma bērnu uzraudzību

attīstību veicinošos apstākļos.

2.32. Nodrošināt bērniem drošu vidi brīvā laika pavadīšanai ārpus

skolas.

2.33. Attīstīt bērnu sociālās prasmes.

2.34. Attīstīt bērnu radošās un fiziskās spējas, nodrošināt spēju

izpaušanu aktīvā darbībā.

2.35. Sniegt iespēju mierīgā atmosfērā izglītoties, pildīt mājas

darbus, nepieciešamības gadījumā, sniedzot paskaidrojumus

un piedāvājot iespēju izmantot mūsdienīgas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

2.36. Veicināt dialogu un savstarpējo sapratni starp Centra personālu, apmeklētājiem, vecākiem un skolu.

2.37. Nepieciešamības gadījumā piesaistīt dažādus speciālistus – psihologu, sociālo darbiniekus, bāriņtiesas locekļus.

3. CENTRA DARBĪBAS ORGANIZĀCIJA

3.1. Centra pamatdarbība ir vērsta uz 7-12 gadīgiem skolēniem(turpmāk tekstā – Apmeklētāji) brīvā laika pavadīšanai, attīstot sociālās prasmes, radošās un fiziskās spējas, nodrošinot spēju izpaušanu aktīvai darbībai.

3.2. Centrs veicina Apmeklētāju intelektuālo izaugsmi ar radošajām nodarbībām,

spēlēm un fiziskajām aktivitātēm.

3.3. Apmeklētāju tautība, rase. materiālais stāvoklis, fiziskie defekti nedrīkst

ierobežot Centra apmeklējumus.

3.4. Centrs piedāvā iespējas bērnu ar funkcionāliem traucējumiem pieskatīšanu un

socializēšanos.

3.5. Centrs piedāvā konsultācijas un sarunas ar psihologu.

3.6. Centra aktivitātes ir brīvprātīgas un bezmaksas.

3.7. Apmeklētājiem ir tiesības izmantot Centrā esošas spēles, datorus, iekārtas

atbilstoši to funkcionālajiem mērķiem un ievērojot to lietošanas noteikumus.

3.8. Apmeklētājiem ir tiesības izteikt priekšlikumus Centra turpmākai darbībai.

3.9. Apmeklētāju pienākums ir ievērot Centra kārtības noteikumus,

uguns/elektrodrošības noteikumus un parakstīties žurnālā par to ievērošanu.

3.10. Apmeklētājiem ir tiesības plānot pasākumus, organizēt un vadīt.

3.15. Centra apmeklētāji kopā ar vadītāju izstrādā projektus, piesaistot papildus

finansējumu.

3.14. Centra darba režīmu izstrādā Centra vadītājs, apstiprina Pļaviņu novada

pašvaldība. Skolēnu brīvdienās Centra vadītājs darba laiku drīkst mainīt,

informāciju sniedzot Pļaviņu novada mājas lapā www.plavinas.lv kā arī Centra “Pepija” mājas lapā: pepijapn.lv

3.16. Centrs sadarbojas ar pašvaldību un tās pakļautībā esošajām iestādēm un struktūrvienībām, izglītības un kultūras iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, biedrībām.

3.17. Centrs organizē interesentu grupu nodarbības skolēnu brīvlaikā kā arī

seminārus, kursus u.c. dažāda veida izglītojošus pasākumus.

3.18. Centra darba laiks liek noteikts darba dienās, no plkst. 12.00 – 18.00.

Atsevišķos gadījumos Centrs tiek atvērts arī sestdienās, svētdienās, svētku

dienās, ja tiek organizēti pasākumi, kas ir savlaicīgi ieplānoti un saskaņoti ar

Centra vadītāju (projektu noslēguma pasākumi, sporta sacensības, talkas u.c.).

3.19. Apmeklētāji Centru apmeklē no mācību stundām/nodarbībām brīvajā laikā.

3.20. Valstī noteiktajās brīvdienās Centrs ir slēgts. Pirmssvētku dienās Centra darba

laiks tiek samazināts par vienu stundu vai atbilstoši darba Koplīgumam.

3.21. Centra darbu vada, organizē, analizē un par paveiktā darba kvalitāti atbild

Centra vadītājs.

3.22. Vadītāju konkursa kārtībā darbā pieņem Pašvaldība.

Vadītājam nepieciešamās kvalitātes nosaka konkursa organizētāji.

3.23. Vadītājs pārstāv Centru valsts un pašvaldības iestādēs un sabiedriskajās

organizācijās jautājumos, kas skar Centra darbību.

3.24. Centrs piedāvā bērniem organizētas nodarbības grupā. Par to laikiem vecākiem

tiek sniegta informācija informatīvajā stendā centra telpās, ka arī Pašvaldības

mājas lapā www.plavinas.lv kā arī Centra “Pepija” mājas lapā: pepijapn.lv

3.25. Centra vadītājam ir tiesības lūgt un saņemt informāciju, konsultācijas un

palīdzību no Pļaviņu novada ģimnāzijas vadības, pedagogiem, Pašvaldības darbiniekiem un deputātiem, Bērnu un ģimenes lietu ministrijas par tās kompetencē esošajiem jautājumiem.

3.26. Realizējot kvalitatīvu Centra darbību Centra vadītājs slēdz sadarbības līgumus ar

citām iestādēm, sabiedriskajām organizācijām, biedrībām, studijām vai

atsevišķām personām.

3.28. Savu pilnvaru ietvaros Centra vadītājs patstāvīgi lemj par Centra intelektuālo,

finanšu un materiālo līdzekļu racionālu izlietošanu.

3.29. Pašvaldības pieprasījuma Centra vadītājs sniedz ziņojumus,

atskaites par Centra darbību.

3.30. Centra vadītājam tieši pakļauti ir Centra darbinieki (ari brīvprātīgie) –

turpmāk Darbinieki.

3.31. Centra vadītājs izstrādā un iesniedz Pašvaldībai Centra

budžeta projektu, realizē apstiprinātā budžeta izpildi, atbild par

finansiāli saimniecisko darbību.

3.32. Centra vadītājs, sadarbībā ar darbiniekiem un skolēnu pārstāvjiem, plāno

Centra darbību, veic nepieciešamās korekcijas, ievieš darba ciklogrammas.

3.33. Centra vadītājs pieņem/ atbrīvo no darba darbiniekus likumā paredzētajā kārtībā

un atbilstoši savai kompetencei, izdod Darbiniekiem saistošus rīkojumus,

atbild par viņu pienākumu izpildi.

3.34. Centra vadītājs, ņemot vērā Darbinieku darba efektivitāti un kvalitāti, nosaka Darbinieku prēmēšanas kārtību un apmērus no darba algas fonda ekonomijas, saskaņojot to ar Pašvaldību.

3.35. Savas kompetences ietvaros Centra vadītājs risina jautājumus, kas saistīti ar priekšlikumu un sūdzību izskatīšanu.

3.36. Par Apmeklētāju drošību atbild Centra vadītājs.

3.37. Centra vadītājs vai Darbinieks, kas pārrauga konkrētas darba dienas aktivitātes, atbild par apmeklētāju disciplīnas ievērošanu.

3.38. Centra vadītājam ir tiesības un pienākums regulāri paaugstināt savu kvalifikāciju kursos, semināros vai studējot augstākās izglītības programmās.

3.39. Centra vadītājam ir tiesības iesniegt priekšlikumus Pašvaldībai par nepieciešamo darbinieku skaitu un darbinieku atalgojumu.

3.13. Periodā, kamēr Centrā nestrādā citi Darbinieki. Centra vadītājs veic visas administratīvās, organizatoriskās, pedagoģiskās funkcijas.

3.40. Centrs darbībai piesaista brīvprātīgos Darbiniekus.

3.41. Centra vadītājam tieši pakļauti ir Darbinieki (ari brīvprātīgie) –

turpmāk Darbinieki.

3.42. Darbinieku skaitu nosaka pašvaldība.

3.43. Darbiniekam vēlama augstākā pedagoģiskā, psihologa, sociālā pedagoga/darbinieka, kultūras darbinieka izglītība, kā arī labas komunikācijas un organizatoriskās prasmes.

3.44. Darbinieku pienākumus un tiesības nosaka atbilstoši darbinieku amatu aprakstam, darba līgumam, Centra vadītāja norādījumiem.

3.45. Darbinieku atalgojumu nosaka Centra vadītājs apstiprinātā budžeta ietvaros, saskaņā ar pašvaldības apstiprināto štatu sarakstu.

3.46. Darbinieki veic audzināšanas un organizatoriskā darba funkcijas – ar Centra vadītāju un skolēniem izstrādā darbības vadlīnijas, projektus, nolikumus, pasākumu scenārijus, piedalās to realizēšanā, vadīšanā, analīzē.

3.47. Darbinieki konsultē skolēnu darba grupas.

3.48. Darbinieki darba funkcijas veic Centra darba laikā, kā arī pasākumos, kas ir ārpus darba laika, saņemot savlaicīgu informāciju no Centra vadītāja.

3.49. Darbinieki iesniedz priekšlikumus Centra turpmākās darbības efektivitātes celšanai, piedalās sponsoru un atbalstītāju piesaistīšanā, darba plānu izstrādē.

3.50. Ja nepieciešama Centra darbība svētku dienās, nodarbinātie darbinieki saņem brīvdienu nākošas nedēļas ietvaros vai izmaksājot atbilstošu atlīdzību.

3.51. Darbiniekiem ir tiesības apmeklēt tālākizglītības kursus, seminārus, studēt augstākās izglītības programmās.

3.52. Centrā Apmeklētāju kontingents ir mainīgs: skolēni, kas izmanto centra pakalpojumus (Apmeklētāji), citi interesenti (Viesi) – skolēnu vecāki, novada deputāti, amatpersonas, izglītības darbinieki u.c.

3.53. Viesu apmeklējumi paredzēti Centra darba laikā, vēlama pieteikšanās pie Centra vadītāja.

3.54. Saskaņojot ar Centra vadītāju, ir iespējama Centra atvēršana ārpus darba laika.

3.55. Centrs var organizēt izglītojošus un radošus pasākumus bērnu vecākiem.

4. GRĀMATVEDĪBA UN STATISTIKA

4.1 . Grāmatvedības uzskaiti veic Pašvaldības centralizētā grāmatvedība.

5. CITI NOTEIKUMI

5.1. Darba drošības, ugunsdrošības, elektrodrošības instruktāžu Centra vadītājs un Darbinieki saņem 1 reizi gadā, to veic telpu apsaimniekotāja atbildīgie darbinieki.

5.2. Telpu apsaimniekotājs veic telpu kapitālo remontu un nepieciešamās darbības ugunsdzēšamo aparātu, elektroinstalācijas uzturēšanai normatīvajos aktos noteiktajā lietošanas kārtībā.

5.3. Telpu apsaimniekotājs nodrošina Centra telpu un koplietošanas telpu apkuri, to uzkopšanu, kā arī pie Centra esošas teritorijas sakopšanu.

5.4. Centrs savā darbībā ievēro sanitāri higiēniskās normas un noteikumus.

6. NOLIKUMA GROZĪŠANAS KĀRTĪBA

6.1. Centra Nolikumu apstiprina Pļaviņu pašvaldība.

6.2. Grozījumus Nolikumu var izdarīt pēc Pašvaldības , Centra Vadītāja vai Darbinieku priekšlikuma. Grozījumus Nolikumu apstiprina Pašvaldība.

6.3. Apmeklētāji, Viesi priekšlikumus Nolikuma grozījumiem ieraksta „Ieteikumu grāmatā”, ne retāk kā reizi sešos mēnešos tie tiek izskatīti Darbinieku sanāksmē.