Dokumenti

 

LATVIJAS REPUBLIKA

PĻAVIŅU NOVADS

PĻAVIŅU NOVADA DOME

Reģ.Nr.90000043649

Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, LV-5120. Tālruņi: 65133054, 29299719

E-pasts: dome@ plavinas.lv


Pļaviņu novadā, Aiviekstes pagastā

 

APSTIPRINĀTS

ar Pļaviņu novada domes

gada 30.jūlija lēmumu Nr.2,

protokols Nr.16

2020.gada 30. jūlijā

Nr.1-3-27/20/17

 

Pļaviņu novada domes

Sākumskolas vecuma bērnu rotaļu un attīstības centra „Pepija”

NOLIKUMS

 

Pamatojoties uz likuma

„Par pašvaldībām”41. panta

pirmās daļas 2. punktu

 

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

 

1.1. Sākumskolas vecuma bērnu rotaļu un attīstības centrs (turpmāk tekstā Centrs) ir Pļaviņu novada domes (turpmāk tekstā Pašvaldība) Iestāde, kuras mērķis ir piedāvāt radošu un personību pilnveidojošu darbību sociālo un praktisko iemaņu un prasmju attīstībai un veicināt bērnu vispusīgu, radošu attīstību, sociālo problēmu risināšanu un integrēšanos sabiedrībā, sniegt sociālo, pedagoģisko un psiholoģisko palīdzību bērniem, kas nāk no sociālā riska ģimenēm.

1.2. Centra juridiskā adrese – Daugavas iela 50, Pļaviņas, Pļaviņu novads LV – 5120.

1.3. Centra tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas normatīvie akti,  Pašvaldības lēmumi; darbība notiek saskaņā ar sākumskolas vecuma bērnu rotaļu un attīstības Centra nolikumu ( turpmāk testā Nolikums) un Centra kārtības noteikumiem. 

1.4. Centru  finansē Pašvaldība.

1.5. Bērnu centra apmeklējums un uzturēšanās tajā ir brīvprātīga un bez maksas.

1.6. Centra funkciju veikšanai Pašvaldība nodrošina atbilstošas telpas un materiālo bāzi.

1.7. Centram piešķirtie finanšu līdzekļi tiek izmantoti Centra darbības organizēšanai, Centra darbinieku un pieaicināto speciālistu izveidoto programmu īstenošanai, kā arī citiem pasākumiem atbilstoši Nolikumam.

1.8. Centrs  ir tiesīgs piesaistīt papildus finansējumu, realizējot projektus.

1.9. Centrs drīkst saņemt ziedojumus, dāvinājumus normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

1.10. Centrs ir tiesīgs izveidot savu simboliku.

 

2.CENTRA DARBĪBAS PAMATVIRZIENS UN UZDEVUMI

 

2.1. Centra darbības pamatvirziens ir bērnu rotaļu un attīstošā darbība.

2.2. Centra galvenie uzdevumi:

2.2.1. Nodrošināt sākumskolas vecuma bērnu uzraudzību attīstību veicinošos apstākļos.

2.2.2. Nodrošināt bērniem drošu vidi brīvā laika pavadīšanai ārpus skolas.

2.2.3. Attīstīt bērnu sociālās prasmes.

2.2.4. Attīstīt bērnu radošās un fiziskās spējas, nodrošināt spēju izpaušanu aktīvā darbībā.

2.2.5.  Piedāvāt iespēju izmantot mūsdienīgas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.  

2.2.6. Veicināt apmeklētāju intelektuālo izaugsmi ar radošām nodarbībām, spēlēm un fiziskām aktivitātēm.

2.2.7. Veicināt dialogu un savstarpējo sapratni starp apmeklētājiem, vecākiem, Pļaviņu novada izglītības iestādēm un Bērnu tiesību aizsardzības institūcijām.

2.2.8. Nepieciešamības gadījumā piesaistīt dažādus speciālistus –  psihologu, sociālos darbiniekus, bāriņtiesas locekļus, policiju.

2.2.9. Sniegt informāciju  stendā Centra telpās, Centra mājas lapā,  Pļaviņu novada mājas lapā un sociālajos tīklos.

2.2.10. Veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu integrēšanos sabiedrībā.

 

3.CENTRA DARBĪBAS ORGANIZĀCIJA

 3.1. Centra pamatdarbība ir vērsta uz 7-12 gadīgiem  skolēniem (turpmāk tekstā – Apmeklētāji) brīvā laika pavadīšanai, attīstot sociālās prasmes, radošās un fiziskās spējas, nodrošinot spēju izpaušanu aktīvai darbībai.

3.2. Centrs veicina Apmeklētāju intelektuālo izaugsmi ar radošajām nodarbībām, spēlēm un fiziskajām aktivitātēm.

3.3. Apmeklētāju tautība, rase, materiālais stāvoklis, fiziskie defekti nedrīkst ierobežot Centra apmeklējumus.

3.4. Centrs piedāvā iespējas bērnu ar funkcionāliem traucējumiem pieskatīšanu un socializēšanos.

3.5. Apmeklētājiem ir tiesības izmantot Centrā esošas spēles,  datorus,  iekārtas atbilstoši to funkcionālajiem mērķiem un ievērojot to lietošanas un drošības  noteikumus.

3.6. Apmeklētājiem ir tiesības izteikt priekšlikumus Centra turpmākai darbībai.

3.7. Apmeklētāju pienākums ir ievērot Centra kārtības noteikumus, uguns/elektrodrošības noteikumus un parakstīties žurnālā par to ievērošanu.

3.8. Apmeklētājiem ir tiesības plānot pasākumus, organizēt un vadīt, saskaņojot pasākuma norisi ar Centra vadītāju.

3.9. Centra darba laiku un kārtību izstrādā Centra vadītājs, apstiprina Pašvaldība. Skolēnu  brīvdienās Centra vadītājs darba laiku drīkst mainīt, informāciju sniedzot Pļaviņu novada mājas lapā www.plavinunovads.lv un Centra mājas lapā www.pepijapn.garm.lv

3.10. Centrs sadarbojas ar pašvaldību un tās pakļautībā esošajām iestādēm un struktūrvienībām, izglītības un kultūras iestādēm,  nevalstiskajām organizācijām, biedrībām.

3.11. Centra darba laiks liek noteikts darba dienās, no plkst. 12.00 – 18.00. Atsevišķos gadījumos Centrs tiek atvērts arī sestdienās, svētdienās, svētku dienās, ja tiek organizēti pasākumi, kas ir savlaicīgi ieplānoti un saskaņoti ar Centra vadītāju (projektu noslēguma un  sadarbības pasākumi, sporta sacensības, talkas u.c.).

3.12. Apmeklētāji  Centru apmeklē no mācību stundām/nodarbībām brīvajā laikā.

3.13. Valstī noteiktajās brīvdienās Centrs ir slēgts. Pirmssvētku dienās Centra darba laiks tiek samazināts par divām stundām.

3.14. Centra darbu vada,  organizē, analizē un par paveiktā darba kvalitāti atbild Centra vadītājs.

3.15. Vadītāju darbā pieņem Pašvaldība.

3.16. Vadītājs pārstāv Centru valsts un pašvaldības iestādēs un sabiedriskajās organizācijās jautājumos, kas skar Centra darbību.

3.17. Centra vadītājam ir tiesības lūgt un saņemt informāciju, konsultācijas un palīdzību no Pļaviņu novada ģimnāzijas vadības, pedagogiem, Sociālā dienesta, Pašvaldības darbiniekiem un deputātiem, Labklājības ministrijas par tās kompetencē esošajiem jautājumiem. 

3.18. Centra pamatdarbības veikšanai Centra vadītājs slēdz saimnieciskos un sadarbības līgumus ar citām juridiskajām vai fiziskajām personām līdz EUR 1500.00, saskaņojot ar Pašvaldības izpilddirektoru.

3.19. Savu pilnvaru ietvaros Centra vadītājs patstāvīgi lemj par Centra intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu racionālu izlietošanu.

3.20. Pēc  Pašvaldības pieprasījuma Centra vadītājs sniedz ziņojumus, gada publisko pārskatu, atskaites par Centra darbību.

3.21. Centra vadītājs izstrādā un iesniedz Pašvaldībai Centra budžeta projektu, realizē apstiprinātā budžeta izpildi, atbild par finansiāli saimniecisko darbību.

3.22. Centra vadītājs, sadarbībā ar darbiniekiem (brīvprātīgā darba veicējiem) un centra apmeklētāju pārstāvjiem, plāno Centra darbību, veic nepieciešamās korekcijas, realizē darba plānu.

3.23. Savas kompetences ietvaros Centra vadītājs risina jautājumus, kas saistīti ar priekšlikumu un sūdzību izskatīšanu.

3.24. Par Apmeklētāju drošību atbild Centra vadītājs.

3.25. Centra vadītājs vai Darbinieks, kas pārrauga konkrētas darba dienas aktivitātes, atbild par apmeklētāju disciplīnas ievērošanu.

3.26. Centra vadītājam ir tiesības un pienākums regulāri paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju.

3.27. Darbinieku skaitu Centrā nosaka Pašvaldība.

3.28. Darbinieku pienākumus un tiesības nosaka atbilstoši darbinieku amatu aprakstam, darba līgumam, Centra vadītāja norādījumiem.

3.29. Darbinieki veic audzināšanas un organizatoriskā darba funkcijas – ar Centra vadītāju un skolēniem izstrādā darbības vadlīnijas, projektus, nolikumus, pasākumu scenārijus, piedalās to realizēšanā, vadīšanā, analīzē.

3.30. Darbinieki konsultē Centra apmeklētāju darba grupas.

3.31. Viesu apmeklējumi paredzēti Centra darba laikā, vēlama pieteikšanās pie Centra vadītāja.

3.32. Saskaņojot ar Centra vadītāju, ir iespējama Centra atvēršana ārpus darba laika.

3.33. Centrs var organizēt izglītojošus un radošus pasākumus bērnu vecākiem.

3.4. Grāmatvedības uzskaiti veic Pašvaldības centralizētā grāmatvedība.

4.CITI NOTEIKUMI

 4.1. Darba drošības, ugunsdrošības, elektrodrošības instruktāžu Centra vadītājs un Darbinieki saņem 1 reizi gadā, to veic telpu apsaimniekotāja atbildīgie darbinieki.

4.2. Centrs savā darbībā ievēro sanitāri higiēniskās normas un noteikumus.

4.3. Centra Nolikumu apstiprina Pašvaldība.

4.4. Grozījumus Nolikumu var izdarīt pēc Pašvaldības un Centra Vadītāja vai priekšlikuma. Grozījumus Nolikumu apstiprina Pašvaldība.

 

Centra vadītāja                                                                              Tatjana Zagorska